Towarzystwo Wędkarskie ?Kormoran?

w Nowej Karczmie

______________________________________________

ZASADY ORGANIZACJI ZAWODÓW WĘDKARSKICH

Nowa Karczma

_____________________________________

2010 r.

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Strona

 

WSTĘP

 

I.   ORGANIZACJA WĘDKARSKICH ZAWODÓW SPORTOWYCH

 

 1. Rodzaje zawodów    .......................................................................................................   4
 2. Udział w zawodach    .....................................................................................................   4
 3. Koszty uczestnictwa w zawodach    ...............................................................................   5
 4. Tytuły i nagrody zdobywane w zawodach    ..................................................................   5
 5. Ogólne zasady organizacji zawodów   ...........................................................................   5
 6. Zasady ustalania wyników zawodów   ...........................................................................   7

 

II.  REGULAMINY ZAWODÓW

 

 1. Regulamin Zawodów w Wędkarstwie Spławikowym   ................................................   9
 2. Regulamin Zawodów w Wędkarstwie Spinningowym  ................................................  16
 3. Regulamin Zawodów w Wędkarstwie Podlodowym  ...................................................  19
 4. Regulamin Mistrzostw Towarzystwa w Wędkarstwie Spławikowym  ........................   22
 5. Regulamin kwalifikacji do tytułu ?WĘDKARZ ROKU?  ............................................  23

 

III.  SPRAWY SĘDZIOWSKIE

 

 1. Regulamin sędziów wędkarskich  .................................................................................  24
 2. Sędziowanie zawodów  .................................................................................................  24

 

 

 

 

 


 

Niniejsze zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego zostały zatwierdzone Uchwałą Nr  10 / 2010 z dnia 07 kwietnia 2010 roku Towarzystwa Wędkarskiego ?Kormoran?  w Nowej Karczmie i wchodzą do stosowania z dniem 01 maja 2010 roku.

Przepisy zawarte w ?Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego? zwane dalej ?Zasadami?, dotyczą zawodów wędkarskich rozgrywanych przez Towarzystwo Wędkarskie ?Kormoran? w Nowej Karczmie.

 

 

I. ORGANIZACJA WĘDKARSKICH ZAWODÓW SPORTOWYCH

 

Zawody wędkarskie rozgrywane przez Towarzystwo ?Kormoran? w Nowej Karczmie organizowane są w dni ustawowo wolne od pracy, tak by wszyscy chętni członkowie Towarzystwa mogli w nich uczestniczyć. Terminarz zawodów na dany rok, miejsce i godziny ich rozgrywania, są zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa w formie uchwały.

 

 

 1. 1. RODZAJE ZAWODÓW

 

1.1.       W zależności od stosowanych technik łowienia zawody wędkarskie rozgrywane
w Towarzystwie dzielimy na:

 • spławikowe,
 • spinningowe,
 • podlodowe.

1.2.       Ponadto w zależności od rangi i charakteru zawodów dzielimy je na:

 • indywidualne,
 • drużynowe,
 • mistrzowskie,
 • towarzyskie.

 

1.3.       Zawody ? niezależnie od dyscypliny mogą być rozgrywane w kategoriach wiekowych: seniorów (mężczyzn i kobiet), młodzieży (juniorów i juniorek) ? do lat 18 oraz kadetów ? dzieci 14 do 16 lat lub bez podziału na kategorie. Zawodnik jest zakwalifikowany do danej kategorii wiekowej do końca roku kalendarzowego o ile do dnia 01 stycznia danego roku nie przekroczył podanej granicy wieku.

1.4.       Organizacja zawodów w Towarzystwie Wędkarskim ?Kormoran? zajmuje się Zarząd Towarzystwa oraz wyznaczona Komisja Sędziowska. Zawody towarzyskie mogą być sponsorowane.

 

 1. 2. UDZIAŁ W ZAWODACH

2.1.       W zawodach wędkarskich wszystkich rodzajów podanych wyżej mogą uczestniczyć członkowie Towarzystwa Wędkarskiego ?Kormoran?, którzy opłacili składkę członkowską na dany rok oraz posiadający uprawnienia do wędkowania zgodnie z rodzajem łowiska, na którym odbywają się zawody. W zawodach towarzyskich ? za zgodą Zarządu Towarzystwa ? mogą brać udział osoby nie będące członkami Towarzystwa, ale posiadający karty wędkarskie.

2.2.       W zawodach drużynowych (meczach) pomiędzy reprezentacją Towarzystwa ?Kormoran? i drużyną innego towarzystwa, koła lub klubu, w skład reprezentacji typowanych jest tylu zawodników ilu występuje  w drużynie przeciwnej lub według uzgodnień kierownictwa drużyn.

 

 

 

 

 1. 3. KOSZTY UCZESTNICTWA

3.1.       Za udział w zawodach mistrzowskich można pobierać opłaty startowe od zawodników   do wysokości ustalonej przez Zarząd Towarzystwa ?Kormoran?.

3.2.       Za udział w zawodach towarzyskich koszty ponoszą uczestnicy lub organizatorzy zgodnie z ustaleniami.

 

 1. 4. TYTUŁY I NAGRODY

4.1.       Zwycięzcy zawodów mistrzowskich towarzystwa otrzymują tytuły MISTRZÓW w danej dyscyplinie, nagrody honorowe i rzeczowe oraz dyplomy. Zawodnicy, którzy zdobyli      2-gie i 3-cie miejsce otrzymują tytuły I i II wicemistrza, dyplomy oraz przewidziane nagrody.

4.2.       W zawodach towarzyskich zwycięzca otrzymuje puchar fundowany przez sponsora, dyplom oraz nagrody przewidziane przez sponsora i organizatorów. Zawodnicy, którzy zajęli miejsca od 2-go do 6-go otrzymują dyplomy i nagrody przewidziane przez organizatorów.

4.3.       W Towarzystwie ?Kormoran? prowadzona jest również klasyfikacja ogólna za cały
sezon. Zdobywca I-go miejsca otrzymuje tytuł ?WĘDKARZA ROKU?, puchar i dyplom. Zawodnicy, którzy zajęli 2-gie i 3-cie miejsce otrzymują, puchary, dyplomy oraz przewidziane nagrody. Zdobywcy miejsc od IV do VI otrzymują dyplomy. Wszyscy mogą otrzymać upominki  w zależności od zaangażowania sponsorów.

 

 1. 5. OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI ZAWODÓW

5.1.       Organizacja zawodów winna mieć uroczysty charakter. Na widocznym miejscu należy wywiesić flagę Towarzystwa, rozpoczynać i kończyć zawody zbiórką wszystkich uczestników.

5.2.       Organizator zawodów jest w pełni odpowiedzialny za ich prawidłowe i zgodne                 z regulaminem przygotowanie, a  Komisja Sędziowska zawodów za ich regulaminowy przebieg.

5.3.       W zawodach wszystkich dyscyplin wędkarskich przyjmuje się jednakowe zasady wyznaczania i oznaczania sektorów i stanowisk w sektorach:

 • na wodach płynących - rosnąco zgodnie z biegiem nurtu,
 • na wodach stojących - rosnąco od lewej do prawej granicy wytyczonego odcinka terenu zawodów, patrząc w kierunku lustra wody,
 • na wodach okresowo zmieniających kierunek lub o zatrzymywanym przepływie rosnąco zgodnie z naturalnym nurtem.

Sektory i stanowiska muszą być wyznaczone i oznakowane przed rozpoczęciem losowania. Oznakowanie sektorów i stanowisk powinno być wykonane w sposób jednoznaczny i czytelny.

Przyjmuje się literowe oznaczenia sektorów: A, B, C...

Przyjmuje się cyfrową numerację stanowisk w sektorach:

 • w przypadku stanowisk jednoosobowych - Al, A2, A3...,
 • w przypadku stanowisk wieloosobowych (np. trzyosobowych) - A123, A456...

 

 

 

5.4.       W zawodach rozgrywanych w klasyfikacji drużynowej w dyscyplinie spinningowej        i podlodowej ilość sektorów musi być równa liczbie zawodników drużyny,                  a w spławikowej z podziałem: w kategorii seniorów ? na3 sektory, w kategorii kobiet i juniorów ? na 2 sektory. Każdy zawodnik drużyny w każdej turze zawodów musi wędkować w innym sektorze.

5.5.       We wszystkich dyscyplinach i rodzajach zawodów obowiązuje zasada przydzielania zawodnikom sektorów, stanowisk, numerów startowych, na podstawie losowania            w oparciu o system komputerowy lub na podstawie losowania dokonanego przez zainteresowanego zawodnika lub jego przedstawiciela. W zawodach wieloturowych obowiązuje zasada dokonywania oddzielnych losowań dla każdej z tur zawodów           dla zapewnienia losowej wymiany zawodników w sektorach kolejnych tur zawodów. Losowania sektorów dokonuje się podczas oficjalnej odprawy technicznej. Pozostałe szczegóły techniczne dotyczące losowań podano w regulaminach dyscyplin wędkarskich.

5.6.       W zawodach wędkarskich przyjmuje się zasadę stosowania wag o dokładności równej         5 gramów, lub większej. Wyniki ważenia należy protokółować z zaokrągleniem (zgodnie z regułami matematycznymi) do 5 gramów.

Ponadto obowiązują zasady:

ô  ważenia ryb zawodników w danym sektorze wyłącznie jedną, tą samą wagą;

ô  ważenie ryb we wszystkich sektorach tej samej kategorii wagami tego samego typu,                  w przypadku rozgrywania danej kategorii wielosektorowo.

Organizator zawodów we wszystkich dyscyplinach jest odpowiedzialny za dostarczenie wag     w ilości i jakości, spełniających warunki prawidłowej pracy komisji sędziowskiej zawodów.

5.7.       We wszystkich dyscyplinach wędkarskich przyjmuje się następującą definicję pomiaru długość ryby: ?za długość ryby uważa się największą odległość pomiędzy początkiem pyszczka a końcem najdłuższego promienia płetwy ogonowej. Ryba podczas mierzenia powinna być ułożona na płaskiej powierzchni tak, aby przymiar nie zginał przedniej części pyszczka a ogon był maksymalnie rozciągnięty wzdłuż osi pomiaru?. Obowiązuje stosowanie przymiarów o dokładności nie mniejszej niż 1mm. Organizator jest zobowiązany zapewnić przed zawodami wszystkim zawodnikom, możliwość skontrolowania własnych przymiarów z oficjalnym przymiarem stosowanym przez komisję sędziowską zawodów. Zgodnie z R.A.P.R. za rybę wymiarową uznaje się rybę     o długości równej i większej jak określony dla niej wymiar ochronny.

5.8.       We wszystkich dyscyplinach przyjmuje się zasadę, że do klasyfikacji zawodów zalicza się ryby zacięte i wyholowane pomiędzy sygnałami rozpoczęcia i zakończenia zawodów (tury). Ryby zahaczone w innym miejscu niż pyszczek oraz znakowane do celów naukowych zalicza się do połowu.

5.9.       Organizator zawodów jest zobowiązany udostępnić do treningu teren zawodów lub bezpośrednio przylegający do łowiska zawodów. Jeżeli jest to niemożliwe, należy wyznaczyć inny teren charakteryzujący się podobnymi warunkami naturalnymi                 i podobnym rybostanem. Trening powinien trwać tyle czasu co właściwe zawody                i odbywać się w tych samych godzinach co planowana impreza.

Podczas treningu obowiązują dwa sygnały: ?wolno nęcić? ? na 5 minut przed rozpoczęciem łowienia i ?koniec treningu?.

Łowienie ryb i nęcenie po sygnale ?koniec treningu? jest zabronione na całym trenie zawodów.

 

 

 

5.10.   Przy organizacji wszystkich imprez należy dokładnie określić miejsce zawodów,              a w przypadku skomplikowanego dojazdu należy wyraźnie oznakować sposób dojazdu   do miejsca zbiórki czy zakwaterowania lub zaopatrzyć uczestników w odpowiednie szkice sytuacyjne.

5.11.   Sekretariat zawodów - punkt organizacyjny (szczególnie w zawodach spławikowych) zaleca się, aby był zlokalizowany w odległości nie mniejszej niż 50 m od stanowisk zawodników.

5.12.   W trakcie zawodów trener lub kierownik ekipy ma prawo złożyć odwołanie do Komisji Sędziowskiej w przypadku:

ô  swoich zastrzeżeń odnośnie decyzji sędziego,

ô  sprostowania pomyłki w trakcie ważenia (mierzenia) złowionych ryb,

ô  wniosku o sprostowanie pomyłki w klasyfikacji stwierdzonej po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników, nie później niż 15 minut od czasu ogłoszenia nieoficjalnych wyników.

Odwołanie może być zgłoszone  komisji sędziowskiej najpóźniej do 15 minut od chwili powstania sporu lub stwierdzenia nieprawidłowości. Odwołania powinny być składane na piśmie. Odwołania rozpatruje  Komisja Sędziowska i o powziętej decyzji informuje zainteresowane osoby.

5.13.   W przypadku rozgrywania zawodów drużynowych oficjalne protokoły z wynikami zawodów organizator winien przesłać uczestnikom zawodów w ciągu 2 tygodni             po zakończeniu zawodów.

5.14.   Ekipy uczestniczące w zawodach są zobowiązane do przebywania w miejscu zakończenia zawodów do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników i uroczystego zakończenia zawodów.

5.15.   Każdy zawodnik jest osobiście odpowiedzialny, za jakość i ilość łowionych ryb                i korzystanie ze sprzętu wędkarskiego zgodnie z wymogami R.A.P.R. oraz                      za przestrzeganie zasad w nim zawartych.

 

6.  ZASADY USTALANIA WYNIKÓW ZAWODÓW

Zasady ustalania wyników zawodów wędkarskich, zawarte w niniejszym rozdziale, dotyczą wszystkich dyscyplin wędkarskich.

 

6.1.       Podstawą klasyfikacji zawodnika we wszystkich dyscyplinach wędkarskich są punkty zawodnika uzyskane za wagę  złowionych ryb wraz z ewentualnymi premiami punktowymi lub punktami karnymi. Szczegóły dotyczące przyznawania punktów zawodnikowi   są omówione w regulaminach poszczególnych dyscyplin wędkarskich.

6.2.       Miejsce "ex aequo", to miejsce równorzędne zajęte przez więcej niż jednego   zawodnika. Zawodnikowi następnemu po grupie zawodników sklasyfikowanych ex aequo przyznaje się kolejne miejsce po ilości wyprzedzających go zawodników. Powyższa zasada dotyczy także numerowania miejsca drużyny.

6.3.       Zawodnik zdyskwalifikowany klasyfikowany jest analogicznie jak przy braku  zawodnika.

 

 

 

 

 

 

 

6.4.       Klasyfikacja w sektorze

 

6.4.1. Wyniki klasyfikacji indywidualnej w sektorze ustala się na podstawie liczby punktów zdobytych przez zawodnika. Przy jednakowej ilości punktów, z  wyjątkiem dyscypliny spławikowej, o kolejności zawodnika decyduje większa  ilość złowionych ryb, a  jeżeli    i ona jest  równa  przyznaje się miejsca ex aequo. Zawodnicy, którzy nie złowili ryby klasyfikowani są ex aequo na ostatnim  miejscu  (numer kolejny ostatniego zawodnika   w najliczniej obsadzonym sektorze danej kategorii) plus 1.

6.4.2. Wyniki do klasyfikacji drużynowej, po wyeliminowaniu wyników zawodników    startujących poza drużynami, ustala się na podstawie miejsc zajętych w sektorze przez zawodników drużyn. Za brak zawodnika drużyny w sektorze, niezłowienie przez zawodnika żadnej ryby, drużynie zalicza się miejsce równe liczbie startujących drużyn plus 1.

 

6.5.       Zawody jednoturowe

 

6.5.1. Wyniki klasyfikacji indywidualnej w zawodach ustala się na podstawie liczby    punktów uzyskanych przez zawodnika. Większa ilość punktów decyduje o  wyższym miejscu. Przy jednakowej ilości punktów, z wyjątkiem dyscypliny spławikowej,              o kolejności decyduje większa ilość złowionych ryb, a jeżeli i  ona jest równa przyznaje się miejsce ex aequo. Zawodnicy, którzy nie  złowili ryby klasyfikowani są ex aequo       na ostatnim miejscu ( numer kolejny  ostatniego, startującego w danej kategorii zawodnika). Zawodnicy zdyskwalifikowani nie są klasyfikowani.

6.5.2. Wyniki klasyfikacji drużynowej w zawodach, ustala się dodając numery miejsc  zawodników drużyny, które zajęli w sektorach. Mniejsza suma miejsc decyduje               o wyższym miejscu drużyny. Przy równej sumie miejsc decyduje większa suma  punktów zawodników drużyny, a w następnej kolejności, z wyjątkiem dyscypliny  spławikowej - większa suma złowionych ryb. Przy dalszej równości  przyznaje się miejsca ex aequo.

 

6.6. Klasyfikacja w zawodach wieloturowych

 

6.6.1. Wyniki klasyfikacji indywidualnej w zawodach ustala się dodając numery miejsc
zajętych przez zawodnika w sektorach w kolejnych turach. Mniejsza suma  miejsc decyduje o wyższym miejscu zawodnika. Przy jednakowej sumie miejsc o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje suma punktów zawodnika w zawodach   a następnie,        z wyjątkiem dyscypliny spławikowej, większa suma złowionych ryb. Dalsza równość  powoduje przyznanie miejsca ex aequo. Zawodnik zdyskwalifikowany we wszystkich turach nie jest klasyfikowany.

6.6.2. Wyniki klasyfikacji drużynowej w zawodach ustala się dodając numery miejsc
zawodników drużyny, które zajęli w poszczególnych sektorach w kolejnych
turach. Dalsze postępowanie analogiczne, jak klasyfikacja drużynowa w zawodach jednoturowych.

 

 

 

 

 

 

II. REGULAMINY ZAWODÓW:

 

 

II.1. REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM

 

Zawody wędkarskie rozgrywane metodą spławikową polegają na łowieniu ryb wędką    ze spławikiem wyważonym obciążeniem, przy użyciu przynęty.

 

1.      TEREN ZAWODÓW

 

1.1.       Zawody mogą być na wodach stojących lub bieżących. Wzdłuż odcinka brzegu przewidzianego do odbycia zawodów, woda powinna mieć jednakową głębokość, nie mniejszą niż 1,00 metr.

1.2.       Odcinek brzegu, przewidziany do rozegrania zawodów powinien przebiegać w miarę możliwości w linii prostej, a sektory i stanowiska wędkarskie powinny być równowartościowe. W przypadku występowania na stanowisku stałego elementu znacznie ułatwiającego lub utrudniającego wędkowanie zawodnikowi w stosunku          do pozostałych zawodników ( kładka, ostroga itp. ), teren ten należy wyłączyć                   z wędkowania.

1.3.       W przypadku występowania linii wysokiego napięcia, z obu jej stron należy wyłączyć      z wędkowania obszar po 25 metrów od rzutu pionowego linii.

1.4.       Długość każdego stanowiska wzdłuż linii brzegowej powinna wynosić od 10 do 15 metrów. Szerokość stanowiska, licząc od linii brzegowej w głąb lądu powinna wynosić minimum 6 metrów.

1.5.       Stanowiska wędkarskie winny być rozdzielone pasem neutralnym o szerokości               od 1 do 2 metrów. Od publiczności powinny być oddzielone strefą neutralną o szerokości
co najmniej 2 metry.

1.6.       W przypadku rozgrywania zawodów wielosektorowych pomiędzy sektorami powinna być wyznaczona strefa neutralna o szerokości minimum 10 metrów.

1.7.       Sektorów jednej kategorii nie należy przedzielać sektorami innej kategorii.

1.8.       W przypadku rozgrywania indywidualnych mistrzostw,  jako zawody jednoczesne, każda kategoria powinna być rozgrywana w oddzielnym sektorze. Liczba stanowisk w sektorze powinna być równa liczbie zawodników startujących w danej kategorii.

 

 1. 2. SPRZĘT, PRZYNĘTY I ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH

 

2.1.       Każda wędka używana w czasie zawodów powinna posiadać wędzisko, żyłkę, spławik, obciążenie wyważające spławik umieszczone centrycznie na żyłce (łączny ciężar obciążenia nie może być większy od wyporności spławika) oraz jeden haczyk. Podstawowe obciążenie zestawu nie może w całości spoczywać na dnie. Do kontaktu      z dnem dopuszcza sie jedynie 10 % całego obciążenia zestawu. Podczas łowienia na wodzie bieżącej (przy dowolnej prędkości) i stosowaniu metody przytrzymywania zestawu, obciążenie podstawowe powinno być tak ustawione, aby po puszczeniu zestawu nie dotykało dna i nie przeszkadzało naturalnemu przesuwaniu się zestawu. Dozwolone jest używanie kołowrotka.

 

 

 

W zależności od kategorii wiekowej zawodów określonej przez organizatora obowiązują maksymalne długości wędki:

ô  kadeci (młodzież  14 ? 16 lat)        -    10,0 m

ô  juniorzy (16 ? 18 lat), kobiety        -    11,5 m

ô  seniorzy, mężczyźni                       -    13,0 m.

W przypadku, kiedy podczas trwania tury zawodów sędzia zauważy, lub ktoś mu wskaże, ewidentne naruszenie powyższych punktów ma  prawo  zażądać  skontrolowania  zestawu

nie czekając do zakończenia tury. W tym przypadku zawodnika obowiązuje zakaz zmiany uzbrojenia wędki (pozycji spławika, zmiany ciężaru obciążnika, zerwania końcówki obciążenia itp.) Jeśli zawodnik odmówi przeprowadzenia kontroli lub zmieni uzbrojenie zestawu - decyzję w powyższej sprawie podejmuje Komisja Sędziowska.

2.2.       Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórce "supporcie"  z jednoczesnym zachowaniem stałego kontaktu z wędką Zawodnik może mieć               na stanowisku dowolną ilość wędek do wymiany.

2.3.       W trakcie nęcenia zanętą lekką zawodnik nie ma obowiązku zachowania kontaktu            z wędziskiem, niezależnie od stosowanej metody łowienia.

2.4.       Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę odpowiedniej konstrukcji do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym.

Siatka: okrągła o średnicy obręczy minimum 40 cm, prostokątna o przekątnej minimum 50 cm, a jej długość minimum 3 metry.

Ustawienie siatki na  łowisku jest dowolne, ale po dokonaniu kontroli technicznej zanęt    i przynęt. Niedozwolone jest stosowanie innego systemu do przetrzymywania ryb.

2.5.       Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego takiego jak: proca, podbierak, platformy o wymiarach maksymalnych 1m x 1m, na której zawodnik może stać (siedzieć); platforma musi być ustawiona na linii brzegowej poza wodą, jeśli jest konieczne, przednie nogi mogą być zanurzone w wodzie (te decyzję podejmuje organizator za zgoda sędziego) Dodatkowa platforma może być ustawiona w jednej linii  z platformą główną, ale tylko w celu złożenia sprzętu wędkarskiego.

2.6.       W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych
i zwierzęcych. Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi. Zabrania się używania przynęt sztucznych, ikry, żywych i martwych ryb (także jako dodatków do zanęty). Ogranicza się ilość używanych zanęt do 17 litrów       na jedną turę na jednego zawodnika. Zanęta przy pomiarze objętości musi być nawilżona       i przesiana, gotowa do użycia wraz z ziemią, gliną, żwirem, piaskiem, ziarnami itp.              i innymi dodatkami, które nie stanowią zagrożenia dla fauny i środowiska wodnego.  Zanęta nie może być ubita w pojemniku. Limit używanych przynęt pochodzenia zwierzęcego wprowadzonych do zanęty wynosi 2,5 litra na jedna turę, w tym maksymalnie 1 litr ochotki (jokersa lub haczykowej). Zanęty gruntowe muszą być przedstawione do kontroli w wiadrach za podziałką, a przynęty w pudełkach okrągłych    z fabrycznym oznaczeniem pojemności zgodnie z przepisami "FIPSed" (Międzynarodowej Federacji Wędkarstwa Sportowego) tj. 1 litr,  0,75 litra,  0,5 litra,  0,25 litra, 0,125 litra. Zawodnicy muszą być obowiązkowo wyposażeni we własne wiadra i pudełka o właściwych wymiarach. Ochotka przeznaczona do zanęty (jokers lub haczykowa) musi być przedstawiona do kontroli w pojedynczym jednolitrowym pudełku. Pudełko musi być zamknięte bez użycia dodatkowych elementów podtrzymujących zamknięcie (np. taśma przylepna, itp.) Ochotka haczykowa (przeznaczona wyłącznie     do łowienia) może być przedstawiona do kontroli (także w wodzie) poza wyznaczonym limitem robaków w oddzielnym pudełku do 0,125 litra.

Każda inna przynęta musi być trzymana w pudełkach o ?oficjalnych wymiarach?, inna forma prezentacji przynęty podczas kontroli będzie sankcjonowana jednym punktem karnym w klasyfikacji sektorowej. (np. zawodnik, który nie ma wymaganych pudełek    i na koniec tury zajmuje 3 miejsce otrzymuje 4 punkty zamiast 3, zawodnik na czwartym miejscu mimo to otrzymuje również 4 punkty).

Kontrolne sprawdzenie ilości przygotowanej zanęty i przynęty przeprowadza  Komisja Sędziowska nie później niż na 70 minut przed sygnałem do nęcenia zanętą ciężką (trzeci sygnał), rozpoczynając od stanowiska nr 1 w sektorze.

Po dokonaniu kontroli ilości zanęt, przecieranie zanęty (poprzez sito, kosz, siatki, itp.) jak również mieszanie mikserem elektrycznym oraz użycie zraszacza do nawilżania zanęty jest całkowicie zabronione, natomiast dopuszcza się użycie zraszacza do klejenia robaków. Użycie zraszacza do zwilżania zanęty jest dozwolone po sygnale ?wolno łowić? (czwarty sygnał). Stwierdzone w czasie kontroli nadwyżki zanęt i przynęt zostają zabrane przez Komisję Sędziowską. Zawodnik posiadający więcej zanęty lub przynęty zostaje ukarany jednym punktem karnym w klasyfikacji sektorowej.

1.11.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.7.       Ilość jednorazowo wrzuconej przez zawodnika zanęty definiuje się następująco:

ô  zanęta ciężka - bryła zanęty dowolnej wielkości (uformowana dopiero po dokonanej kontroli zanęt i przynęt). Nie wyrzucone kule zanęty ciężkiej po sygnale wolno łowić (czwarty sygnał) należy rozkruszyć;

ô  zanęta lekka - bryła formowana i pobrana jedną ręką przez zawodnika jednorazowo   z pojemnika, bez dociskania o żaden przedmiot (udo, wiadro, ect.) Wyjątek stanowi nęcenie klejonymi białymi robakami. Ich porcja powinna być pobrana z pojemnika jedną ręką ale kula może być formowana przy użyciu obu rąk. Bryła zanęty lekkiej nie może być uformowana przed sygnałem ?wolno łowić? (czwarty sygnał).

Zabrania się używania zanęty w opakowaniach umocowanych na lince. Dopuszczalne jest nęcenie pojemnikiem (kubeczkiem) znad wody umieszczonym na szczytówce wędki. W zależności od kategorii wiekowej zawodnika długość zastawu służącego do nęcenia oraz do badania głębokości nie może przekraczać maksymalnej długości wędki określonej w pkt. 1.9. W czasie nęcenia pojemnikiem znad wody zestaw do wędkowania musi być wyjęty z wody.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

 

3.      ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW

3.1.       Zawody mogą być rozgrywane w kategoriach: seniorów, juniorów lub dzieci, mężczyzn lub kobiet, albo bez podziału na kategorie. Zawody mogą odbywać się w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. Jeśli zawody rozgrywane są w dwóch konkurencjach jednocześnie, to wynik z zawodów drużynowych stanowi podstawę do klasyfikacji indywidualnej.

3.2.       Zawody mistrzowskie powinny być rozgrywane minimum w dwóch turach,                      z możliwością przeprowadzenia zawodów z podziałem na sektory (max. 20 zawodników w sektorze) we wszystkich kategoriach wiekowych. Losowanie sektorów i stanowisk odbywa się na każdą turę oddzielnie. Dopuszcza się rozgrywanie dwóch tur zawodów mistrzowskich jednego dnia.

3.3.       Zawody dwuturowe, jedno i wielosektorowe mogą być rozgrywane na tym samym łowisku lub różnych łowiskach.

3.4.       Losowanie sektorów dla poszczególnych zawodników odbywa się  w dowolnym terminie jednak zawsze przed losowaniem stanowisk. Losowanie stanowisk odbywa                    się w sektorach w dniu zawodów, nie później niż na 2 godziny przed rozpoczęciem zawodów.

3.5.       Czas trwania zawodów wynosi 4 godziny i powinny być one rozegrane w godzinach
od 08.00 do 18.00. Z przyczyn losowych lub niekorzystnych warunków zawody mogą być skrócone, by jednak zostały uznane za rozegrane nie mogą trwać krócej niż
2 godziny. Zawody zostają przerwane jednym ustalonym wcześniej sygnałem.                 W przypadku losowego przerwania tury zawodów przed upływem 2 godzin, tura powinna zostać dokończona z uwzględnieniem dotychczasowego wyniku zawodnika

3.6.       Po otrzymaniu i założeniu numerów startowych lub identyfikatorów zawodnicy udają    się na wylosowane stanowiska, zatrzymują się przed nimi i oczekują na sygnał upoważniający do wejścia na stanowisko. W tym czasie nie wolno przygotowywać sprzętu wędkarskiego.

Obowiązują następujące sygnały:

ô  pierwszy sygnał ? na 120 ? 90 minut ( w zależności od decyzji organizatora) przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik wkracza na stanowisko i rozpoczyna samodzielne przygotowanie do zawodów. Zawodnik w ciągu 15 minut po pierwszym sygnale wnosi sprzęt i zanęty na stanowisko, po tym czasie dodatkowy sprzęt może być dostarczony zawodnikowi wyłącznie za pośrednictwem sędziego do chwili wydania sygnału do nęcenia ( trzeci sygnał ),

ô  drugi sygnał ? na 5 minut przed rozpoczęciem kontroli zanęt i przynęt,

ô  trzeci sygnał ? na 5 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik może rozpocząć nęcenie zanętą ciężką, zgodnie z definicją pkt. 1.16,

ô  czwarty sygnał ? rozpoczęcie zawodów. Po tym sygnale zawodnik rozpoczyna łowienie i może używać wyłącznie zanęty lekkiej,

ô  piąty sygnał ? oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut,

ô  szósty sygnał ? oznacza zakończenie zawodów. Po tym sygnale nie zalicza się żadnej ryby wyjętej z wody.

Do czasu przybycia komisji sędziowskiej siatka z rybami pozostaje w wodzie.

Sygnały akustyczne dla poszczególnych faz zawodów powinny być krótkie, ale słyszalne na całym terenie zawodów. We wszystkich przypadkach liczy sie początek sygnału.

3.7.       Zawodnik w czasie zawodów łowi w obrębie swojego stanowiska ( nie wolno łowić          i zanęcać w obrębie pasów neutralnych).

3.8.       Zawodnik z przestrzeni dla niego wyznaczonej ma prawo korzystać według swego uznania, pod warunkiem, że nie będzie przeszkadzał zawodnikom na sąsiednich stanowiskach w łowieniu - rzucaniem zanęty i holowaniem ryb oraz nie będzie sztucznie przedłużał linii brzegowej. Wszystkie czynności powinny być wykonywane przez zawodnika spokojnie i z rozwagą.

Zabrania się:

ô  wchodzenia do wody w trakcie przygotowania i trwania zawodów,

ô  mycia rąk w łowisku przed trzecim sygnałem,

ô  wrzucania do łowiska zanęty,  po turze zawodów oraz po oficjalnym treningu,

ô  używanie echosond, także podczas treningu,

ô  używanie przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka.

Dopuszcza się pomoc trenera przy ustawieniu platformy w kategorii kobiet
i kadetów w nieprzekraczalnym czasie 30 minut po 1 sygnale.

 

3.9.       Zawodnikowi w czasie trwania zawodów (pomiędzy 1 i 6 sygnałem) nie wolno korzystać z pomocy innych osób, z wyjątkiem przypadków losowych. Trener po pierwszym sygnale ma prawo wejścia i pozostania na stanowisku swego zawodnika i może mu udzielać wyłącznie porad ustnych. W czasie trwania zawodów zabrania się donoszenia zawodnikom sprzętu wędkarskiego, pomocniczego, zanęt i przynęt,
z wyjątkiem części do złamanej wędki, które mogą być wymienione za pośrednictwem sędziego. Sędzia może także pomóc zawodnikowi rozłączyć zakleszczone elementy wędki i podać napoje chłodzące. Dostęp do strefy i pasów neutralnych mają wyłącznie sędziowie, trenerzy ekip oraz osoby upoważnione przez sędziego.

3.10.   Po zakończeniu zawodów (po 6 sygnale) zawodnik przekazuje formalnie ryby sędziemu. Zawodnik ( lub jego przedstawiciel - kierownik, trener drużyny ) jest obecny przy ważeniu ryb i akceptuje uzyskany wynik. Waga powinna być przenoszona wzdłuż stanowisk  w odwrotnej kolejności sektorów i stanowisk w sektorach.

3.11.   Zawodnik nie zostaje dopuszczony do zawodów lub zdyskwalifikowany za:

W turze zawodów:

ô  wchodzenia do wody w czasie przygotowania do zawodów lub w czasie ich trwania,

ô  przesiewanie, przecieranie i mieszanie mikserem elektrycznym zanęt po dokonanej kontroli oraz dowilżanie zanęt po kontroli przed sygnałem "wolno łowić",

ô  zabranie złowionej ryby w czasie przygotowania do zawodów lub podczas mierzenia gruntu,

ô  nęcenie ryb przed sygnałem do nęcenia,

ô  używanie wędki oraz siatki i platformy niezgodnej w wymogami regulaminu,

ô  nęcenie zanętą ciężką po czwartym sygnale oraz za nie regulaminowe formowanie zanęty lekkiej  pomimo jednokrotnego zwrócenia uwagi przez sędziego,

ô  łowienie w pasie neutralnym lub na sąsiednim stanowisku, pomimo jednokrotnego zwrócenia uwagi przez sędziego,

ô  opuszczenie stanowiska bez zgłoszenia tego faktu sędziemu i bez ważnej przyczyny,

ô  używanie echosond,

ô  używanie przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka,

ô  wyrzucenie do łowiska nadwyżki zanęt i przynęt po oficjalnym treningu lub po turze zawodów,

ô  nie przestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych w czasie odprawy technicznej.

W całych zawodach:

ô  stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów,

ô  za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego),

ô  za wnoszenie i posiadanie na stanowisku dodatkowej (ponad wyznaczony limit) zanęty lub przynęty po dokonanej kontroli przez komisje sędziowską,

ô  łowienie lub nęcenie ryb na terenie zawodów w piątek, sobotę lub niedzielę poza godzinami oficjalnego treningu i godzinami zawodów.

 

 

 

 

 

 

 

 1. 4. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

4.1.       W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego
i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R. Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe. Organizator zawodów w porozumieniu z właścicielem wody mogą na czas zawodów wprowadzić inne ustalenia.

4.2.       Ryby winny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym,                    a po zważeniu wracają do siatki zawodnika i są przechowywane w wodzie do chwili zakończenia ważenia ryb w sektorze, na sygnał sędziego zostają natychmiast wpuszczone do wody. W siatkach nie wolno przetrzymywać ryb niewymiarowych. Ryby mierzymy bezpośrednio po ich złowieniu.

4.3.       Do połowu nie zalicza się ryby, która:

ô  W trakcie w trakcie holu przepłynęła granicę stanowiska zawodnika lub została złowiona po sygnale kończącym turę zawodów (ryba złowiona przez zawodnika widziana w pasie neutralnym lub w stanowisku sąsiedniego zawodnika oraz złowiona po sygnale kończącą turę zawodów nie zostaje zaliczona i musi być wypuszczona do wody; w przypadku kiedy zawodnik odmówi i wrzuci rybę do siatki bez wcześniejszej zgody sędziego, wówczas podczas ważenia, sędzia musi zważyć osobno największą rybę i odnotować jej wagę w karcie startowej zawodnika.

Po naradzie Komisja Sędziowska zdecyduję, czy odjąć ryby od całkowitej wagi wszystkich złowionych ryb).

ô  Odpięła się z haczyka pozostając w wodzie lub spadła do wody i została z niej podebrana podbierakiem lub ręką,  sędziego, musi zostać natychmiast przez zawodnika wypuszczona.

4.4.       Zawodnicy i sędziowie we wszystkich fazach zawodów są zobowiązani do ostrożnego obchodzenia się ze złowionymi rybami.

 

 1. 5. PUNKYTACJA

 

5.1.       Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.

5.2.       Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej lub będącej pod ochroną, tytułem kary odlicza się zawodnikowi dwukrotnie większą liczbę punktów jak waga ryb niewymiarowych i będących pod ochroną. Punkty te odliczane są od ilości punktów uzyskanych za ryby złowione z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych.

5.3.       Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb zabrudzonych ziemią, zanętą lub innymi przedmiotami tytułem kary odlicza się zawodnikowi 10 %  punktów z ilości punktów uzyskanych.

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA   STARTOWA   NR  ????..

Zawody  wędkarskie : ????????????.........???????????????

 

Miejsce .............................................................................               data ??...............????..

 

 

Tura                                 Sektor           /                     Stanowisko

Zawodnik  ?????????????????????......???????????..

 

Reprezentant ???????????????????.......???????????...

 

Sędzia ?????????..................??........?????????????????...

 

 

TURA  I

TURA  II

Ciężar ryb wymiarowych                          ( g )

 

 

Ciężar ryb niewymiarowych                ( g   x  2 )

 

 

 

Ilość uzyskanych punktów

 

 

10% pkt. karnych za ryby zabrudzone    (pkt.)

 

 

 

Ostateczny wynik zawodnika            ( pkt.)

 

 

Miejsce   w   sektorze

 

 

Podpis  zawodnika

 

 

 

Suma                 Suma                            Suma                                   Lokata  w klasyfikacji

ryb                     punktów                       miejsc                                 generalnej

 

 

 

Adnotacje sędziego dotyczące wykroczeń zawodnika

...........................................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................................

podpisy  członków  komisji  sędziowskie
II.2. REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE SPINNINGOWYM

 

Zawody spinningowe polegają na łowieniu wskazanych przez organizatora gatunków ryb metodą spinningową przy użyciu przynęty sztucznej. Rozróżnia się dwa rodzaje zawodów: klasyczne i na ?żywej rybie?. W Towarzystwie Wędkarskim ?Kormoran? przewiduje się prowadzenie zawodów metodą klasyczną.

 

1.  TEREN ZAWODÓW

1.1.       Zawody mogą odbywać się na wodach bieżących lub stojących z brzegu. Organizator zobowiązany jest do oznakowania i wyłączenia z łowienia tarlisk ryb

1.2.       Długość łowiska powinna być taka aby na każdego zawodnika przypadał średnio odcinek nie krótszy niż 50 metrów linii brzegowej- patrz pkt 3.3.

 

2.  SPRZĘT I PRZYNĘTY STOSOWANE W ZAWODACH

2.1.       Używane w zawodach wędki i przynęty sztuczne muszą spełniać warunki określone        w R.A.P.R Towarzystwa Wędkarskiego ?Kormoran w Nowej Karczmie. Ze sprzętu pomocniczego zabrania się używania osęki. Łowimy tylko jedną wędką, pozostałe muszą być rozłożone, kołowrotki nie przymocowane.

2.2.       Łowimy jedynie na sztuczną przynętę, Przynęta może być uzbrojona najwyżej w dwie kotwiczki (haczyki) o rozstawie grotów nie większym niż szerokość sztucznej przynęty   w najszerszym miejscu (z tolerancją 2 mm).

2.3.       Zabrania się używania żywej lub martwej rybki oraz przynęty sztucznej wraz z jakąkolwiek przynętą naturalną. Zabrania się nęcenia łowiska oraz stosowania pływających sygnalizatorów.

 

3.  ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW

3.1.       Zawody mogą być rozgrywane:

ô  w kategoriach seniorów, juniorów lub bez podziału na kategorie,

ô  w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.

3.2.       Zawody mistrzowskie powinny być rozgrywane w dwóch turach.

3.3.       Zawody mogą być rozgrywane z przydziałem stanowisk lub bez podziału łowiska na stanowiska. Jeśli w zawodach nie przydzielamy stanowisk, zawodnicy łowią w dowolnie wybranym miejscu. Odległości między zawodnikami powinny wynosić minimum
30 metrów, jednak nie mogą być mniejsze niż 6 metrów jeżeli sąsiadujący zawodnik zezwoli.

3.4.       Czas trwania tury powinien wynosić od 3 - 5 godzin. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby jednak była uznana za rozegraną, nie może trwać krócej niż 2 godziny.

3.5.       Losowanie stanowisk lub kolejności ich zajmowania (jeśli łowimy w dowolnym miejscu), przeprowadzamy 30 minut przed rozpoczęciem zawodów.

 

 

 

Obowiązują następujące sygnały:

ô  pierwszy sygnał ? oznacza rozpoczęcie zawodów,

ô  drugi sygnał ? informuje, że do końca zawodów pozostało 5 minut,

ô  trzeci sygnał ? oznacza zakończenie zawodów.

Po tym sygnale obowiązuje określony czas (do 20 minut) na stawienie się zawodników do komisji sędziowskiej.

3.6.     Każdy zawodnik ma prawo poprosić drugiego zawodnika o pokazanie przynęty celem sprawdzenia uzbrojenia. W razie stwierdzenia nieprawidłowego uzbrojenia zawodnik sprawdzający odcina przynętę i dostarcza ją komisji sędziowskiej. Gdy zawodnik nie da do sprawdzenia przynęt lub ją w danym momencie urwie i zostanie mu to udowodnione, zostanie zdyskwalifikowany.

3.7.     Podczas  rozgrywanych  zawodów, od pierwszego sygnału do końca ustalonego czasu powrotu zawodników, zawodnicy mogą się poruszać wyłącznie pieszo. Zawodnikowi nie wolno korzystać z pomocy fizycznej (np. noszenie lub obsługa sprzętu) osób postronnych, to znaczy tych, które nie startują w zawodach. Dopuszcza się natomiast wszelką inną pomoc osób postronnych (np. przekazywanie informacji). Zawodnicy mogą sobie udzielać wszelkiej pomocy z wyjątkiem podbierania złowionych ryb.

3.8.     Podczas zawodów z brzegu dopuszcza sie brodzenie do wysokości butów "biodrówek - woderów". Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian dotyczących brodzenia podczas odprawy technicznej.

3.9.     Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:

W danej turze:

ô  wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu,

ô  przemieszczanie się w inny sposób niż pieszo,

ô  udzielanie i przyjmowanie pomocy w podbieraniu złowionej ryby,

ô  nieprzestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych podczas odprawy technicznej,

ô  łowienie w innym niż wylosowanym stanowisku lub poza granicami swojego stanowiska (jeżeli zawody są rozgrywane z przydziałem stanowisk).

W całych zawodach:

ô  stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów,

ô  za nie sportowe i nie etyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego czy innych zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego),

ô  przedłożenie komisji sędziowskiej ryby pod ochroną lub ryby złowionej w innym miejscu niż tura zawodów,

ô  używanie osęki do ?lądowania" ryb,

ô  używanie żywej i martwej ryby jako przynęty oraz sprzętu i przynęt niezgodnych        z przepisami,

ô  nieobecność zawodnika w trakcie otwarcia i zakończenia zawodów.

 

4.  RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH

4.1.       W zawodach spinningowych do wyniku zalicza się następujące gatunki ryb: brzana, bass wielkogębowy, boleń, głowacica, jaź, kleń, lipień, okoń, pstrąg potokowy, pstrąg tęczowy, pstrąg źródlany, sandacz, sum, szczupak, troć jeziorowa, wzdręga.

 

4.2.       W zawodach obowiązują dzienne limity, wymiary i okresy ochronne ryb:

ô  okoń, wzdręga ? limit 25 sztuk, wymiar ochronny 15 cm,

ô  jaź, kleń, lipień ? łącznie 5 sztuk, wymiar ochronny 25 cm,

ô  pstrąg ? łącznie 3 sztuki, wymiar ochronny 30 cm,

ô  boleń, brzana ? łącznie 4 sztuki, wymiar ochronny 40 cm,

ô  sandacz, szczupak ? łącznie 4 sztuki, wymiar ochronny  50 cm,

ô  troć jeziorowa ? 3 sztuki, wymiar ochronny 50 cm,

ô  sum, głowacica ? łącznie 2 sztuki, wymiar ochronny 70 cm.

 

5.  PUNKTACJA

5.1.       Zawodnik otrzymuje 1 punkt za każdy gram złowionej ryby.

Tytułem premii za złowienie limitu ryb zawodnik otrzymuje 20 punktów za każdą minutę do czasu zakończenia tury zwodów od czasu zgłoszenia odnotowanego przez komisję sędziowską. Wynik zawodnika stanowi suma punktów za wagę ryb i premię.


II.3. REGULAMIN ZAWODÓW W WĘDKARSTWIE PODLODOWYM

 

Zawody podlodowe rozgrywane w Towarzystwie Wędkarskim ?Kormoran? w Nowej Karczmie polegają na łowieniu ryb spod lodu wędką.

 

1.  TEREN ZAWODÓW

 

1.1.       Zawody mogą się odbywać na akwenach, których pokrywa lodowa wynosi minimum 15 cm grubości.

1.2.       Sektory i stanowiska wędkarskie powinny być równowartościowe pod względem głębokości. Długość każdego stanowiska wzdłuż linii brzegowej powinna wynosić minimum 10 metrów, a szerokość licząc w głąb łowiska minimum 15 metrów. Maksymalna głębokość łowiska nie może przekroczyć 9 metrów.

1.3.       Stanowiska wędkarskie powinny być oddzielone od siebie z obu stron pasem neutralnym o szerokości od 1 do 3 metrów. Od publiczności powinny być oddzielone strefą neutralną o szerokości od 3 do 5 metrów.

1.4.       W przypadku rozgrywania zawodów wielosektorowych, pomiędzy sektorami powinna być wyznaczona strefa neutralna o szerokości minimum 10 metrów.

 

 1. 2. SPRZĘT I PRZYNĘTY STOSOWANE W ZAWODACH

2.1.       Zawodnik łowi jedną wędką o długości minimum 30 cm, trzymaną w ręku, stosując metodę mormyszki lub zestawu spławikowego.

ô  długość mormyszki bez haczyka nie większa niż 15 mm, haczyk pojedynczy wlutowany. Kolor i kształt mormyszki dowolny,

ô  zawodnik może mieć przy sobie nieograniczona ilość wędek zapasowych,

ô  sygnalizator brań (kiwok) nie jest wliczany do długości wędki.

Zabrania się:

ô  doczepiania jakichkolwiek materiałów do stosowanego zestawu i dodatkowego obciążenia,

ô  stosowania echosond w czasie zawodów i oficjalnego treningu,

ô  używania przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka,

ô  stosowania mechanicznych wierteł.

2.2.       W czasie zawodów  dozwolone jest stosowanie dowolnych przynęt i zanęt, oprócz: żywych, martwych i sztucznych rybek i ich części, jak również ikry i jaj mrówek. Zanętę można używać bez wykorzystania zanętników stacjonarnych.

Limit dla jednej tury używanych zanęt i przynęt wynosi maksymalnie 5 litrów zanęty nawilżonej plus 1 litr ochotki (jokersa lub haczykowej) oraz 0,5 litra innych robaków. Kontrolne sprawdzenia ilości przygotowanej zanęty i przynęty przeprowadza komisja sędziowska, nie później niż na 10 minut przed pierwszym sygnałem zawodów. Stwierdzone w czasie kontroli nadwyżki zanęt i przynęt zostają zabrane przez komisję sędziowską. Organizator może zmniejszyć limit dla jednej tury zawodów używanych zanęt i przynęt.

2.3.       Otwory w lodzie wolno wykonywać świdrem ręcznym o maksymalnej średnicy do 20 cm. Dopuszcza się stosowanie haka do  "lądowania" ryb wyłącznie w przypadku ryb przewidzianych do zabrania. Świder na stanowisku musi znajdować się w pozycji pionowej nożem w dół (wkręcony w lód).

2.4.       Każdy zawodnik, ze względów zabezpieczenia bezpieczeństwa, musi być wyposażony
w linkę o długości minimum 10 m, przewiązaną w pasie, zakończoną rzutką lub drążkiem.

 

3.  ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW

3.1.       Zawody mogą być rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej bez podziału na kategorie.

3.2.       Dopuszcza się rozgrywanie dwóch tur zawodów jednego dnia.

3.3.       Zawody dwuturowe jedno i wielosektorowe mogą być rozgrywane na tym samym łowisku lub na różnych łowiskach. W zawodach wieloturowych stosuje się ponowne losowanie.

3.4.       Podczas odprawy technicznej odbywa sie losowanie drużyn w porządku alfabetycznym w celu ustalenia ich kolejności przy losowaniu pierwszej tury. Na podstawie wyników tego losowania każda drużyna otrzymuje jeden wspólny numer, po którym w czasie dwóch tur będą występowali zawodnicy tej drużyny. W drugiej turze losowanie odbywa się w odwrotnej kolejności.

3.5.       Losowanie sektorów dla poszczególnych zawodników odbywa się w dowolnym terminie, jednak zawsze przed losowaniem stanowisk w obecności kapitanów lub przedstawicieli drużyn. Losowanie stanowisk w sektorach odbywa się nie później niż na 1 godzinę przed rozpoczęciem zawodów.

3.6.       W każdym sektorze musi znajdować się po jednym zawodniku z każdej drużyny.

3.7.       Czas trwania jednej tury zawodów wynosi 3 godziny, w przypadku rozgrywania 2 tur jednego dnia czas trwania tury wynosi 2 godziny. Z przyczyn losowych lub niekorzystnych warunków atmosferycznych zawody mogą być skrócone, by jednak zostały uznane za rozegrane nie mogą trwać krócej niż 1,5 godziny.

3.8.       Po wylosowaniu i założeniu numerów startowych zawodnicy udają się w pobliże wyznaczonych stanowisk i  oczekują na sygnał upoważniający do wejścia na stanowisko. W tym czasie nie wolno przygotowywać sprzętu wędkarskiego.

Obowiązują następujące sygnały:

ô  pierwszy sygnał ? na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik wkracza na stanowisko, rozpoczynając samodzielne przygotowanie do zawodów.
W tym czasie zawodnik może przystąpić do wiercenia otworów oraz nęcić,

ô  drugi sygnał ? oznacza rozpoczęcie zawodów. Po tym sygnale zawodnik rozpoczyna łowienie, może wiercić otwory w lodzie i nęcić,

ô  trzeci sygnał ? oznacza zakończenie zawodów.

Po tym sygnale nie zalicza się żadnej ryby wyjętej z wody. Zawodnik pozostaje na stanowisku do czasu zabrania ryb przez sędziego.

3.9.       Wszystkie czynności powinny być wykonywane przez zawodnika spokojnie i ze szczególną rozwagą nie przeszkadzając innym zawodnikom i bez niepotrzebnego hałasu.

3.10.   Zawodnik w czasie zawodów łowi w obrębie swojego stanowiska minimum 1 metr od linii wytyczającej jego stanowisko.

3.11.   Zawodnik ze stanowiska ma prawo korzystać według swojego uznania, pod warunkiem, że zachowa wymaganą odległość 1 metra pomiędzy otworami i średnicę otworu nie większą niż 20 cm, mierzoną w punkcie zetknięcia się lodu z lustrem wody.

3.12.   Zawodnik po pierwszym sygnale nie może korzystać z pomocy innych osób, z wyjątkiem przypadków losowych.

3.13.   Po pierwszym sygnale zabrania się donoszenia zawodnikom sprzętu wędkarskiego, pomocniczego, zanęt i przynęt. Za zgodą sędziego możliwa jest wymiana wiertła w razie jego uszkodzenia. Dostęp do strefy  neutralnej mają wyłącznie sędziowie, trenerzy ekip oraz osoby upoważnione przez sędziego. Sędziowie i trenerzy poruszają się w strefie neutralnej ze szczególną ostrożnością.

3.14.   Po zakończeniu zawodów (po 3 sygnale) zawodnik przekazuje formalnie ryby sędziemu. Zawodnik (lub jego przedstawiciel) jest obecny przy ważeniu ryb i akceptuje uzyskany wynik.

3.15.   Zawodnik nie zostaje dopuszczony do zawodów lub zdyskwalifikowany za:

W turze zawodów:

ô  używanie sprzętu niezgodnego z przepisami,

ô  za wnoszenie, posiadanie lub korzystanie podczas zawodów z większej ilości zanęt, przynęt niż dopuszcza regulamin zawodów,

ô  łowienie przed drugim sygnałem lub w innym niż wylosowanym sektorze lub poza jego granicami,

ô  używanie żywej lub martwej ryby jako przynęty,

ô  przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej,

ô  opuszczenie stanowiska bez ważnej przyczyny i bez zgody sędziego.

W całych zawodach:

ô  za niesportowe i nieetyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego, czy zawodników (po jednorazowym zwróceniu uwagi przez sędziego),

ô  przedłożenie komisji sędziowskiej ryby złowionej przed lub po turze lub w zawodach lub w innym czasie i miejscu niż tura zawodów,

ô  przedłożenie komisji sędziowskiej ryby będącej pod ochroną,

ô  stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów.

 

4.  RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH

4.1.       W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego
i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R. Towarzystwa Wędkarskiego ?Kormoran? w Nowej Karczmie.

4.2.       Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb. Organizator zawodów
w porozumieniu z właścicielem wody mogą na czas zawodów wprowadzić inne ustalenia.

4.3.       Ryby po złowieniu powinny być zabite i przechowywane w kuwetach lub wiadrach nie wypełnionych wodą.

 

5.  PUNTTACJA

5.1.       Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionej ryby.

5.2.       Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb ośnieżonych zabrudzonych ziemią, zanętą lub innymi przedmiotami tytułem kary odlicza się zawodnikowi 10 % punktów z ilości punktów uzyskanych.

 

 

 

 

II.4. REGULAMIN MISTRZOSTW TOWARZYSTWA

 

Mistrzostwa Towarzystwa ?Kormoran? w dyscyplinie spławikowej powinny być rozgrywane w dwóch turach zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem imprez na dany rok. Dopuszcza się rozgrywanie zawodów mistrzowskich w jednej turze. Zawody dwuturowe mogą być rozegrane jednego dnia na tym samym łowisku.

 

 1. Zawody rozgrywane według zasad określonych  w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb Towarzystwa ?Kormoran? oraz zgodnie z ?Regulaminem Zawodów
  w Wędkarstwie Spławikowym? (patrz rozdział II, pkt 1. niniejszych ?Zasad.....?).
 2. W zawodach o Mistrzostwo Towarzystwa mogą startować wszyscy członkowie Towarzystwa spełniający statutowe wymagania członka.
 3. Dojazd do łowiska we własnym zakresie, w terminach i miejscach podanych
  w kalendarzu zawodów.
 4. Klasyfikację ogólną mistrzostw ustala się w oparciu o sumę miejsc uzyskanych
  w poszczególnych turach. Mistrzem Towarzystwa w dyscyplinie spławikowej zostaje zawodnik, który w dwóch turach zawodów uzyskał najmniejszą sumę punktów.
 5. Zawodnikom, którzy nie startowali w danej turze zawodów o Mistrzostwo Towarzystwa,
  do uzyskanej sumy miejsc dodaje się liczbę równą ilości zawodników z tej tury plus dwa.
 6. W przypadku uzyskania przez zawodników tej samej liczby punktów o pozycji
  w mistrzostwach decyduje waga złowionych ryb, a w razie ponownej równości zawodnikom przyznaje się miejsca ?ex aequo?. Następnemu zawodnikowi przydziela się miejsce uwzględniające ilość miejsc ?ex aequo?.
 7. Za zajęcie 1-go miejsca w Mistrzostwach Towarzystwa, zawodnik uzyskuje tytuł MISTRZA, dyplom, puchar i przewidziane przez organizatora nagrody. Zawodnicy, którzy zdobyli 2-gie i 3-cie miejsce otrzymują tytuły I i II wicemistrza, puchary, dyplomy oraz przewidziane nagrody. Zdobywcy miejsc od IV do VI otrzymują dyplomy. Wszyscy mogą otrzymać upominki w zależności od zaangażowania sponsorów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.5. REGULAMIN KLASYFIKACJI DO TYTUŁU  ?WĘDKARZ ROKU?

 

 

Klasyfikacja do tytułu ?Wędkarza Roku? Towarzystwa Wędkarskiego ?Kormoran?
w Nowej Karczmie jest prowadzona i obliczana  w cyklu rocznym.

 

 1. Do klasyfikacji uwzględnia się zawody zaplanowane  w kalendarzu imprez  Towarzystwa na dany rok z wyjątkiem zawodów drużynowych pomiędzy zespołami :

ô  zawody w dyscyplinie spławikowej,

ô  zawody w wędkarstwie podlodowym,

ô  zawody spinningowe.

 1. Klasyfikację ogólną zawodników ustala się w oparciu o sumę miejsc uzyskanych
  w poszczególnych zawodach, w których zgodnie z regulaminem za pierwsze miejsce zawodnik otrzymuje 1 punkt, za drugie 2 punkty itd.
 2. Zawodnikom, którzy nie brali udziału w dowolnej edycji zawodów, do uzyskanej sumy miejsc z pozostałych zawodów dodaje się liczbę równą ilości zawodników najliczniej obsadzonych zawodów plus dwa.
 3. W przypadku uzyskania przez zawodników tej samej liczby punktów o pozycji
  w klasyfikacji decyduje waga złowionych ryb, a w razie ponownej równości zawodnikom przyznaje się miejsca ?ex aequo?. Następnemu zawodnikowi przydziela się miejsce uwzględniające ilość miejsc ?ex aequo?.
 4. Pierwsze miejsce uzyskuje zawodnik, który w branych pod uwagę zawodach zdobył najmniejszą liczbę punktów (do klasyfikacji ujmuje się  zawody, w których zawodnik uzyskał najlepsze wyniki, a liczbę których określiło Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa).
 5. Zwycięzca rocznej klasyfikacji ogólnej otrzymuje tytuł ?WĘDKARZA ROKU? Towarzystwa Wędkarskiego ?Kormoran? w Nowej Karczmie.
 6. ?Wędkarz Roku? - we wszystkich kategoriach w jakich prowadzona jest klasyfikacja- otrzymuje puchar, dyplom i przewidziane przez organizatora nagrody. Zawodnicy, którzy zajęli 2-gie i 3-cie miejsce otrzymują, puchary, dyplomy oraz przewidziane nagrody. Zdobywcy miejsc od IV do VI otrzymują dyplomy. Wszyscy mogą otrzymać upominki w zależności od zaangażowania sponsorów.

III. SPRAWY SĘDZIOWSKIE

1. REGULAMIN SĘDZIÓW WĘDKARSKICH

 

Sędziowaniem zawodów wędkarskich w Towarzystwie Wędkarskim ?Kormoran?
w Nowej Karczmie mogą zajmować się osoby posiadające licencję sędziowską lub członkowie Towarzystwa bez licencji.

 

1.1.       Podstawowym zadaniem sędziego jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zawodów.

1.2.       Sędzia powinien:

ô  pełnić  funkcje sędziowskie na zawodach zgodnie z postanowieniami regulaminami zawodów wędkarskich oraz Regulaminu Sędziów;

ô  przestrzegać zasad etyki sportowej i wędkarskiej oraz dbać o jej wdrażanie na imprezach sportowych.

1.3.       Zarząd Towarzystwa ?Kormoran? w drodze uchwały na dany rok, deleguje członków Towarzystwa do wykonywania czynności związanych z przygotowaniem łowiska, wyznaczeniem stanowisk, prowadzeniem sekretariatu i zawodów.

1.4.       Osoby wyznaczone w danych zawodach mają uprawnienia sędziów i do nich należy również rozstrzyganie wszelkich kwestii spornych i konfliktów.

1.5.       Wyznaczonym sędziom nie przysługuje zwrot kosztów za dojazd ani inne odpłatności.

1.6.       Dopuszcza się uczestnictwo sędziego w zawodach wędkarskich na równi z innymi zawodnikami.

2. SĘDZIOWANIE ZAWODÓW

 

2.1. KOMISJA SĘDZIOWSKA

 

a)      komisję sędziowską stanowią: sędzia główny, sędzia sekretarz, sędzia wagowy.

 

2.2. OBOWIĄZKI KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ:

a)      dokonuje lustracji terenu zawodów i jego zgodności z wymogami regulaminu oraz sprawdza wykonanie innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego rozegrania zawodów, przeprowadza losowanie;

b)      przed przyjęciem od organizatorów terenu zawodów, komisja sędziowska może zażądać usunięcia stwierdzonych braków i nieprawidłowości;

c)      dokonuje odprawy kierowników lub zawodników ekip, omawiając kwestie organizacyjne, istotne postanowienia regulaminu, czas trwania zawodów i rodzaje sygnałów;

d)     przeprowadza losowanie;

e)      rozpatruje protesty (odwołania) i o powziętych decyzjach powiadamia zainteresowane osoby;

f)       waży, mierzy przedłożone przez zawodnika ryby i dokonuje obliczenia wyników            w poszczególnych klasyfikacjach;

g)      ogłasza wyniki zawodów.

 

2.3. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA CZŁONKÓW KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ

Sędzia główny:

a)      czuwa nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem zawodów, przeprowadza odprawę       z komisją sędziowską celem omówienia spraw z prawidłowym przebiegiem zawodów;

b)      przydziela sędziom funkcje;

c)      wyklucza sędziów popełniających poważne błędy lub nie wypełniających swoich funkcji;

d)     uchyla lub prostuje omyłkowe decyzje sędziów oraz rozstrzyga kwestie sporne;

e)      wyklucza zawodników dopuszczających się wykroczeń nie licujących z zachowaniem sportowca;

f)       dokonuje odprawy z kierownikami ekip lub zawodnikami i nadzoruje losowanie;

g)      ogłasza wyniki zawodów;

h) rozpatruje protesty, które wpłynęły w formie pisemnej;

i) decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i obowiązkowo musi być dołączona       do protokołu zawodów.

Sędzia sekretarz:

a)      prowadzi kancelarię zawodów;

b)      przygotowuje numery do losowania, listy zawodników i zestawienia wyników;

c)      nadzoruje wypełnianie kart startowych zawodników, a po zakończeniu zawodów dołącza je do protokółu;

d)     sporządza protokół zawodów i przekazuje go organizatorom w ciągu trzech godzin        od czasu oficjalnego zakończenia zawodów.

 

Sędzia wagowy (miarowy):

a)      waży (mierzy) złowione ryby w obecności zawodnika lub jego przedstawiciela;

b)      sprawdza czy ryby przedstawione do wagi nie mają w organizmie elementów zwiększających sztucznie ich ciężar lub nie są celowo uszkodzone (złamany kręgosłup)   i nie ma znamion nieświeżej ryby;

c)      rejestruje uzyskany wynik w karcie startowej zawodnika potwierdzając to podpisem swoim i zawodnika lub jego przedstawiciela;

d)     bierze udział w kontrolnym sprawdzeniu ilości przygotowanej zanęty, i przynęty        oraz długości używanych wędzisk.

 

2.4. KOMISJA ODWOŁAWCZA

 

W czasie zawodów  organizator zawodów powołuje trzyosobową komisję odwoławczą.

a)      w skład komisji wchodzi trzech wybranych członków, z których
co najmniej jeden powinien posiadać licencję sędziego klasy podstawowej lub okręgowej;

b)      komisja odwoławcza rozpatruje protesty od decyzji komisji sędziowskiej, które wpłynęły w formie pisemnej, a także kwestie sporne  przedstawione przez sędziego głównego do jej rozstrzygnięcia;

c)      decyzje komisji odwoławczej powinny być podjęte w ciągu jednej godziny  od momentu wniesienia protestu, nie później jednak niż na 1/2 godziny przed oficjalnym ogłoszeniem wyników i uroczystym zakończeniem zawodów;

d)     decyzje komisji odwoławczej są ostateczne i powinny być dołączone do protokołu zawodów.

 

2.5. PROTOKÓŁ ZAWODÓW

 

Protokół zawodów powinien zawierać:

a)      datę i miejsce zawodów ze wskazaniem organizatora;

b)      skład  komisji sędziowskiej;

c)      ocenę przygotowania organizacyjnego zawodów;

d)     liczbę zawodników i zespołów zgłoszonych, startujących i zdyskwalifikowanych             z podaniem powodów ich dyskwalifikacji;

e)      kolejność zawodników i zespołów według uzyskanych wyników;

f)       wykaz nagród i upominków wręczonych zawodnikom i drużynom;

g)      ewentualne protesty i sposób ich załatwienia;

h)      podpisy członków  komisji sędziowskiej.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. nr 1 (wzór protokołu z zawodów)

Towarzystwo Wędkarskie ............................................, dnia ............................

"Kormoran"

w Nowej Karczmie

 

P R O T O K Ó Ł

 

Z zawodów w dyscyplinie ....................................................................przeprowadzonych

w dniu ................................................... na wodach ..................................................................

w miejscowości ............................................................ w godz. od ................. do .................

zorganizowanych przez ...............................................................................................................

Rodzaj  zawodów ...........................................................................................................................

Komisja sędziowska w składzie :

 1. 1. Sędzia Główny ..........................................................................................................................
 2. 2. Sędzia Sekretarz ....................................................................................................................
 3. 3. Sędzia  Wagowy .....................................................................................................................

Komisja sędziowska stwierdza zgodność ? niezgodność przygotowania terenu zawodów z wymogami ?Zasad organizacji sportu wędkarskiego?.

Lp

Kategoria

Zgłoszonych

zawodników

Startujących

zawodników

Sklasyfikow.

zawodników

Zdyskwalifik

zawodników

UWAGI

1.

Seniorów

2.

Kobiet

3.

Juniorów

4.

Kadetów

R A Z E M

Zwyciężyli :

Lp

Kategoria

Nazwisko i Imię

M-ce

Punkty

Szt.

Waga

Uwagi

1.

Seniorów

1

2

3

2.

Kobiet

1

2

3

3.

Juniorów

1

2

3

4.

Kadetów

1

2

3

Komisja odwoławcza w składzie :

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Zgłoszone protesty i sposób ich załatwienia :

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Protokół  podpisano :

Sędzia  Sekretarz                                                   Sędzia  Główny

..............................................                      ............................................

Lp

Nazwisko i imię

Stanowisko

Punkty

Miejsce

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sędzia Główny                                                        Sędzia Sekretarz

 

.......................................                                                                              ..........................................

Zał. Nr 2

................................. dnia ........................................

 

 

D E C Y Z J A

Komisji Sędziowskiej .........................................................................................................

W związku z wniesieniem odwołania ? protestu przez Kol. ..............................................

...................................... z ............................................. w sprawie:?...............................

............................................................................................................................................

Komisja Sędziowska w składzie:

Sędzia główny ???.........................................................................................................

Sędzia sekretarz ................................................................................................................

Sędzia wagowy??............................................................................................................

 

po zapoznaniu się z :

 

ô  odwołaniem ? protestem Kol. ................................................................... (załączeniu)

ô  przesłuchaniu świadka/ów Kol. ....................................................................................

ô  wysłuchaniu wyjaśnień Kol. .........................................................................................

 

P o s t a n a w i a

na podstawie ?Zasad Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego? rozdz. ........... pkt. ................str???????????????????????..............................

............................................................................................................................................

 

Kol. ........................................................................................ przysługuje prawo złożenia protestu na piśmie do Sędziego Głównego w ciągu 30 minut od otrzymanej decyzji

 

Otrzymałem : Podpisy komisji:

Dnia ..............................................                                    ?????????????..

Godz. ............................................                                    ?????????????..

.......................................................                                    ?????????????..

/podpis zawodnika /

Zał. nr 3 (Wzór decyzji Sędziego Głównego)

................................................. dnia ............................................

 

 

 

D E C Y Z J A nr .................

 

Sędzia Główny /zawodów/ ...............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko Sędziego Głównego/

 

rozpatrzyły protest/y zgłoszony/e przez ...................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

i po zapoznaniu się z       .....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

.

podjął decyzję

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

 

 

Podpis Sędziego Głównego

.................................................................................


 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony ( piątek, 24 września 2010 11:36 )